Trosa, Trosaån

  Upp Ner Netto
IDAG 8 14 -6
IGÅR 18 14 4
SENASTE VECKAN 79 110 -31
HITTILS I ÅR 56863 31425 25438

  Senaste video


Laddar data

  Preliminära resultat 2024

Laddar diagram...

 Räknarinfo

Fiskpassager i Trosaån


Genom byggnation av fiskpassager har Trosaån blivit mer tillgänglig för vattenlevande djur för att på så sätt främja överlevnaden hos flera arter och gynna hela åns framtida ekologiska status. Kvarnar och dammar som skapat hinder i Trosaån har anpassats till djurlivet. Nu kan fiskar som är beroende av att vandra mellan sötvatten och Östersjön återigen leva och reproducera sig som de ska.

Projektet färdigställdes hösten 2022 och är ett led i arbetet med EU:s vattendirektiv och FN:s globala mål. Fiskpassageprojektet genomfördes med Trosa kommun som huvudfinansiär och medfinansierades genom bidrag från Naturskyddsföreningens Miljöfond, Länsstyrelsen i Sörmland via LOVA och LONA samt av Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1:11.

 Allmänt om fiskräkning/fiskobservation

Fiskräkning

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data från fiskräknaren vid Trosa. Fiskräknaren är av modell TiVA FC.

Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer för att identifiera och klassificera fiskar. Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren.

Mätning av fisk

Räknaren är utrustade med flera kameror av toppkvalitet. En av dessa är en 3D-kamera som med hjälp av mjukvara möjliggör storleksmätning av fisk med en mycket hög noggrannhet (+/- 2 cm).


TiVA FC mäter fiskens storlek med hjälp av en 3D-kamera och anvancerad mjukvara.

Tolkning av data

All data som samlas in från fiskräknaren i Trosa bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan för att säkerställa resultatet.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av fiskräknaren vid Trosa sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Tiva AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från fiskräknaren uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om fiskräknaren vid Trosa eller om fiskräknaren generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se

Mer information om fiskräknarna från TiVA.