Paviken, Idå

  Upp Ner Netto
IDAG 0 0 0
IGÅR 1 0 1
SENASTE VECKAN 22 2 20
HITTILS I ÅR 1084 64 1020

  Senaste video


Laddar data

  Preliminära resultat 2024

Laddar diagram...

 Räknarinfo

Paviken på västra Gotland är en grund slättlandssjö och före detta havsvik som under senare tid alltmer påverkats av igenväxning. 2021 genomförde Sportfiskarna i samverkan med Wadets samfällighetsförening åtgärder för att bromsa utvecklingen. Igenväxta partier grävdes bort och strax nedströms utloppet ur sjön skapades en reglering för att kunna höja vattennivån, och i anslutning till regleringsdämmet byggdes också en fiskväg.

Kameran är placerad högst upp i fiskvägen. Syftet med kameran är dels att undersöka vilka arter som vandrar i systemet, dels att kontrollera funktionen på fiskvägen. Vid höga flöden rinner vatten över hela bredden på området och fisk kan därför passera på andra delar än genom kameratunneln.

Åtgärderna har till största del finansierats genom statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt, LONA, inom våtmarkssatsningen, förmedlade via Region Gotland och länsstyrelsen i Gotlands län

 Allmänt om fiskräkning/fiskobservation

Fiskräkning

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data från fiskräknaren vid Paviken. Fiskräknaren är av modell TiVA FC.

Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer för att identifiera och klassificera fiskar. Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren.

Mätning av fisk

Räknaren är utrustade med flera kameror av toppkvalitet. En av dessa är en 3D-kamera som med hjälp av mjukvara möjliggör storleksmätning av fisk med en mycket hög noggrannhet (+/- 2 cm).


TiVA FC mäter fiskens storlek med hjälp av en 3D-kamera och anvancerad mjukvara.

Tolkning av data

All data som samlas in från fiskräknaren i Paviken bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan för att säkerställa resultatet.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av fiskräknaren vid Paviken sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Tiva AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från fiskräknaren uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om fiskräknaren vid Paviken eller om fiskräknaren generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se

Mer information om fiskräknarna från TiVA.