Nerhammaren, Hargsån

  Upp Ner Netto
IDAG 0 0 0
IGÅR 0 0 0
SENASTE VECKAN 0 0 0
HITTILS I ÅR 10142 488 9654

  Senaste video


Laddar data

  Preliminära resultat 2024

Laddar diagram...

 Räknarinfo

Innan Hargsån mynnar ut i kusten passerar vattnet genom Hargs Bruk. Järnbrukets historiska användning av vattnet har satt sina spår i vattendraget som mynnar ut i havet vid Hargsviken. Tidigare användes kraften i vattnet till sågverk och hammare men idag finns inte någon industriell verksamhet kvar vid bruket.

Under flera år har det nu gjorts stora åtgärder för att förbättra för alla de fiskarter som finns här. Vandringshinder har tagits bort, ett stort omlöp byggts och omfattande insatser med att återskapa levande strömmiljöer har genomförts. Ån är artrik och nu har arter som gädda, havsöring, id, nors, flodnejonöga, abborre med flera betydligt bättra förutsättningar för att finna goda lek- och uppväxtområden här. Som sen ger viktiga tillskott till den angränsande kustmiljön.

Omlöpet vid Nerhammaren tillåter nu fisk från havet att vandra vidare i ån. I den övre delen har fiskräknaren placerats. Det ska bli väldigt spännande att följa vårens fiskvandring.

Mer om de insatser som pågår i Hargsån kan du läsa om här: https://www.wwf.se/projekt/fiskevard-i-norra-roslagen/

Projektet presenteras i samarbete med:

 Allmänt om fiskräkning/fiskobservation

Fiskräkning

På denna sida presenteras otolkad och ogranskad live-data från fiskräknaren vid Nerhammaren. Fiskräknaren är av modell TiVA FC.

Fiskräknaren använder sig av avancerad kamerateknik i kombination med artificiell intelligens i form av specialtränade fiskalgoritmer för att identifiera och klassificera fiskar. Systemet bearbetar alla videoströmmar i realtid och räknar bara fisk som gör en fullständig passage genom fiskräknaren.

Mätning av fisk

Räknaren är utrustade med flera kameror av toppkvalitet. En av dessa är en 3D-kamera som med hjälp av mjukvara möjliggör storleksmätning av fisk med en mycket hög noggrannhet (+/- 2 cm).


TiVA FC mäter fiskens storlek med hjälp av en 3D-kamera och anvancerad mjukvara.

Tolkning av data

All data som samlas in från fiskräknaren i Nerhammaren bearbetas i realtid av AI-modellen. I nuläget kan mjukvaran med mycket hög precision artbestämma 12 av de vanligast förekommande fiskarterna i svenska vattendrag. Dessa bedömningar verifieras sedan för att säkerställa resultatet.

Detta analys- och tolkningsarbete utförs löpande i en speciellt framtagen programvara där även alla resultat lagras. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar.

Drift av räknaren

Den praktiska driften av fiskräknaren vid Nerhammaren sköts av uppdragsgivaren. Övervakning och datafångst sköts på distans av Tiva AB. Driften av fiskräknarens olika komponenter övervakas loggas kontinuerligt. Vid kortare driftavbrott rekonstrueras den ej övervakade fiskvandringen genom regelstyrda interpoleringsprocesser och information från kompletterande övervakningssystem.

Alla ej granskade resultat från fiskräknaren uppdateras löpande med automatik och presenteras på denna sida. Den granskade och tolkade datan redovisas kontinuerligt via ett specifikt gränssnitt som uppdateras löpande och slutligen fastställs i en rapport vid årets slut. För tillfället är inte detta gränssnitt tillgängligt för allmänheten.

Ytterligare information

Om ni vill ha mer information om fiskräknaren vid Nerhammaren eller om fiskräknaren generellt är ni välkomna att kontakta TiVA AB via epost: info@tiva.se

Mer information om fiskräknarna från TiVA.